Join 2 máy server 2008-Bài 15

cau hinh server 2008, cau hinh ip server, cau hinh mang wan lan server, hướng dẫn sá»­ dụng máy chủ 2008, cài Ēặt máy chủ 2008, cấu hình mạng lan, hướng dẫn join…